Hyr- och leveransvillkor

Bakgrund

Monzon Rent AB (nedan ”uthyraren”) hyr ut Monzon Protect IT väderskydd för uppförande av en tillfällig tak- och väderskyddslösning.

Det enskilda företaget eller privatpersonen (”hyrestagaren”) har behov av att hyra ett väderskyddssystem (nedan ”vara”) för användning till sin verksamhet.

Hyrestid

Hyrestiden räknas från och med den dag då varan avhämtas till och med den dag då varan återlämnas till uthyraren. Återlämnande har skett då varan överlämnats till uthyrarens personal vid dess lager i Sätila och då mottagen vara kvitterats.

Betalningsvillkor

Samtliga priser är angivna exklusive moms. För hyrestagare med beviljad kredit skall betalning ske senast 10 dagar efter fakturans utställande om inte annat avtalats. Vid försenad betalning utgår vid var tid gällande dröjsmålsränta på hela beloppet som har förfallit till betalning.

Tillsyn och vård

Hyrestagaren skall vårda varan mycket väl och skydda den mot onormalt slitage och värdeminskning i enlighet med av uthyraren särskilt utfärdade föreskrifter om tillsyn och vård samt hålla den försäkrad. Föreskrifterna skall meddelas hyrestagaren senast i samband med leverans. Det åligger hyrestagaren att tillse att dess personal hanterar varan i enlighet med uthyrarens föreskrifter. När uthyraren så begär skall hyrestagaren tillåta uthyraren att inspektera varan. Det åligger hyrestagaren att snarast underrätta uthyraren om skada på eller förlust av varan som inträffar under hyrestiden.

Dröjsmål

Leverans skall ske inom den tid som anges i ordbekräftelsen eller i enlighet med särskild överenskommelse mellan parterna. Finner uthyraren att han inte kan leverera i rätt tid skall han utan dröjsmål underrätta hyrestagaren härom. Uthyraren skall då också ange när leverans kan påräknas ske. Uppstår leveransförsening på grund av omständighet utanför uthyrarens kontroll eller på grund av någon handling eller underlåtenhet från hyrestagarens sida skall leveranstiden förlängas så mycket som med hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet kan anses skäligt. För de fall uthyraren inte kan leverera varan inom 14 dagar från ursprungligt avtalad leveransdag har hyrestagaren rätt att häva avtalet.

Fel på vara

Uthyraren ansvarar för eventuella fel på varan som fanns redan innan leveransen och/eller som beror på bristfälligheter i konstruktion, materialtillverkning eller annan omständighet hänförlig till uthyraren.

Uthyraren skall på egen bekostnad, efter hyrestagarens val antingen leverera felfri vara eller avhjälpa felet. Vid ersättningsleveransen har uthyraren rätt att efter begäran på egen bekostnad få tillbaka felaktig vara. Utbyte av felaktig vara skall äga rum så snart reklamationen gjorts eller vid tidpunkt som parterna är överens om. Har hyrestagaren inte angett vad denne begär skall det anses att hyrestagaren endast begärt utbyte. Sker utbyte eller avhjälpande inte inom angiven tid kan hyrestagaren istället kräva kreditering av felaktig vara.

Reklamation

Hyrestagaren skall reklamera fel inom 5 dagar från leverans och då ange om denne begär utbyte, avhjälpande eller kreditering.

Ansvarsbegränsning

Hyrestagaren har inte rätt att göra gällande annan påföljd såsom skadestånd vid dröjsmål av leverans eller vid fel på vara än de ovan angivna.

Produktansvar

Efter leverans svarar hyrestagaren under hyrestiden för person- och sakskador som åsamkas denne eller tredje man i samband med uppsättning, montering, användning eller annat handhavande av varan som skett i strid mot av uthyraren utfärdade monterings- och säkerhetsföreskrifter.

Återtagande

För de fall hyrestagaren underlåter att betala hyra till uthyraren vid två betalningstillfällen i följd, inställer betalningarna, försätts i konkurs, ansöker om likvidation, initierar företagsrekonstruktion, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser så ges uthyraren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta den uthyrda varan på hyrestagarens bekostnad.

Återlämning vid hyrestidens utgång

Hyrestagaren skall vid hyrestidens utgång återlämna varan genom att överlämna denna till uthyrarens personal i Sätila. Vid återlämning skall varan vara i samma skick som vid avhämtningen bortsett från normalt slitage. Parterna skall om möjligt gemensamt besiktiga varan vid återlämnandet för att fastställa eventuell ersättningsskyldighet vid skada å vara. Kan hyrestagaren inte återlämna varan enligt avtalet skall denne omedelbart underrätta uthyraren. Om hyrestagaren inte återlämnar varan enligt avtal har uthyraren rätt att omedelbart återta varan.

Orderbekräftelse

En orderbekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress som hyrestagaren har angivit i sina kunduppgifter. Det kan vara bra att spara den vid eventuella kontakter med kundtjänst.

Leveranstid

När taget finns i lager är leveranstiden normalt ca tre arbetsdagar från det att beställningen görs. Om leveranstiden är längre får hyrestagaren meddelande om detta.

Frakt

Fraktkostnaden kan hyrestagaren se i kassan innan den bekräftar köpet. Om hyrestagaren vill att uthyraren ordnar med transport mot en avgift måste hyrestagaren se till att den har lossningsmöjlighet med truck eller liknande när godset anländer. Om hyrestagaren väljer att hämta godset själv på uthyrarens lager i Sätila så slipper den självklart alla fraktkostnader. Uthyraren ser då till att godset lastas på hyrestagarens transport men den ser själv till att godset spänns fast ordentligt. Hyrestagaren ansvarar personligen för godset när det står på dess transport.

Betalningssätt

I kassan betalar hyrestagaren via Swedbank Direktbetalning (pengarna måste finnas på bankkonto i Swedbank) eller med kort (VISA/MasterCard). Kontakta kundtjänst för eventuell förskottsbetalning (pengarna finns på bankkonto i vilken svensk bank som helst). Hyrestagaren kan också välja att betala mot faktura 10 dagar.

Tvist

Tvister med anledning av dessa villkor skall avgöras i svensk domstol.